ΣΧΟΛΕΣ

Οδοντιατρική

Οι κατατακτήριες για την Οδοντιατρική Σχολή έχουν τρία εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία καθορίζονται από το κάθε Πανεπιστήμιο.

Η δυσκολία στις κατατακτήριες εξετάσεις έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι τα μαθήματα είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, οπότε οι απαιτήσεις είναι υψηλές αλλά και στην έκταση της ύλης.

Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας ο υποψήφιος να ξεκινήσει εγκαίρως την προετοιμασία και να αφιερώσει σε αυτήν χρόνο και κόπο.

Οδοντιατρική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα:
1) Ιατρική Φυσική,
2) Ιατρική Χημεία και
3) Βιολογία.

Οι Πτυχιούχοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα εξεταστούν στα μαθήματα
1) Ανατομία Ι & ΙΙ,
2) Πειραματική Φυσιολογία Ι & ΙΙ και
3) Βιολογική Χημεία Ι &ΙΙ.

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021

Πτυχιούχοι Α’ κατηγορίας

Ύλη μαθημάτων

Βιολογία

Ιατρική χημεία

Ιατρική Φυσική

Πτυχιούχοι Β’ κατηγορίας

Ύλη μαθημάτων

Ανατομία I και ΙΙ

Πειραματική Φυσιολογία

Βιοχημεία Ι και ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 1. Περιγράψτε τη δομή της μιτωτικής ατράκτου στα ζωικά κύτταρα.
 2. Τι είναι οι επιγενετικές τροποποιήσεις και πως επηρεάζουν την έκφραση των γονιδιών;
 3. Ποιος είναι ο ρόλος της χοληστερόλης στη μεμβράνη;
 4. Τι είναι το εναλλακτικό μάτισμα; Ποια είναι τα θετικά και τα τυχόν αρνητικά;
 5. Ορισμός και ρόλος γενικών και ειδικών μεταγραφικών παραγόντων.
 6. Υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων. Ορισμός και εφαρμογές (συνοπτικά).
 7. Δώστε συνοπτικά τους τρόπους μεταφοράς διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης.
 8. Δομή και ρόλος του κεντροσωματίου

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 1. Δώστε τη δομή του διπεπτιδιου Ala-Lys. Δώστε ισοηλεκτρικό σημείο pI
 1. Ποιο από τα παρακάτω μόρια εχει μηδενική διπολική ροπή. Εξηγείστε H2O, HCl, BF3, NH3
 1. Σε μια οξειδοαναγωγικη αντίδραση αυξάνουμε τη συγκέντρωση των αντιδρώντων. Πώς επηρεάζεται η ΔΕ, ΔΕo, η σταθερά χημικής ισορροπίας, η σταθερά της ταχύτητας και η φορά της αντίδρασης και γιατί; Σε τι χρησιμεύει το πρότυπο ηλεκτρόδιο του Η;
 2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το σημείο τήξης των λιπαρών οξέων; Ποιο από τα παρακάτω έχει το υψηλότερο σημείο τήξης 20:0, 20:1, 20:3, 20:4. Ποιο (α) από τα παραπάνω μπορεί να είναι ω6 λιπαρό οξύ; Ποια είναι η διαμόρφωση του δεσμού των λιπαρών οξέων στον ανθρώπινο οργανισμό;
 3. Δώστε την αντίδραση υδρόλυσης του RNA σε αλκαλικό διάλυμα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υδρόλυσης του;
 4. Ποιες είναι θέσεις διάσπασης του ΑΤΡ, ποιες ομάδες μεταφέρονται;
 5. Το αμινοξύ τυροσίνη έχει pK1= 2,2 , pK2= 9,11 και  pKR =10,07. Υπολογίστε το ισοηλεκτρικό σημείο καθώς και τις δομές ιοντισμού του αμινοξέος. 
 6. Ένα ένζυμο έχει V=3mg/min, [S]=5mM και Vmax=9mg/min. Να υπολογίσετε την Km. Αν ένα άλλο ένζυμο έχει μεγαλύτερη Km θα έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη συγγένεια για το υπόστρωμα;

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

 1. 1. Ποιος ο ρόλος των βαθμιδωτών πεδίων στην ΑΜΣ. Δώστε σχήμα
 2. Με ποιον μηχανισμό θα αλληλεπιδράσει ακτινοβολία 100κeV με μαλακό ιστό; Πιστεύετε θα είναι μεγαλύτερη η εξασθένιση της ακτινοβολίας για οστό ανά μονάδα μάζας; Δικαιολογείστε την απάντηση σας.
 3. Τι είναι ποζιτρόνιο και πως παράγεται. Σε ποια τεχνική χρησιμοποιείται και περιγράψτε συνοπτικά πως παράγεται η εικόνα.

Οδοντιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα:
1) Ιατρική Φυσική,
2) Ιατρική Βιολογία & Γενετική και
3) Ιατρική Χημεία.

 Οι Πτυχιούχοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα εξεταστούν στα μαθήματα
1) Περιγραφική Ανατομική,
2) Φυσιολογία ΙΙ και
3) Βιολογική Χημεία Ι

Πτυχιούχοι Α' κατηγορίας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: στο Α΄εξάμηνο σπουδών

ΠΟΣΟΣΤΟ: 12% επί του αριθμού εισακτέων του έτους εισαγωγής ΘΕΣΕΙΣ: δέκα (10) για το ακαδημ. έτος 2020-2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε τρία μαθήματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση που χορηγεί η γραμματεία της Σχολής. 2. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) για τίτλους σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: τις πρώτες είκοσι (20) μέρες του μήνα Δεκεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Μαθήματα και ύλη

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πτυχιούχοι B' κατηγορίας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: στο Γ΄εξάμηνο σπουδών
ΠΟΣΟΣΤΟ: 3% επί του αριθμού εισακτέων του έτους εισαγωγής ΘΕΣΕΙΣ: δύο (2) για το ακαδημ. έτος 2020-2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε τρία μαθήματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: πτυχιούχοι Ιατρικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση που χορηγεί η γραμματεία της Σχολής. 2. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) για τίτλους σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: τις πρώτες είκοσι (20) μέρες του μήνα Δεκεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Μαθήματα και ύλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι