ΣΧΟΛΕΣ

Ιατρική

Οι κατατακτήριες για την Ιατρική Σχολή έχουν τρία εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία καθορίζονται από το κάθε Πανεπιστήμιο.
Η δυσκολία στις κατατακτήριες εξετάσεις έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι τα μαθήματα είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, οπότε οι απαιτήσεις είναι υψηλές αλλά και στην έκταση της ύλης που σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει την ύλη μαθημάτων από δύο εξάμηνα π.χ. η Βιολογία στην Ιατρική ΕΚΠΑ.

Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας ο υποψήφιος να ξεκινήσει εγκαίρως την προετοιμασία και να αφιερώσει σε αυτήν χρόνο και κόπο.

Ιατρική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Οι εξετάσεις τόσο για τους πτυχιούχους Οδοντιατρικής όσο και για τους υπόλοιπους υποψήφιους διεξάγονται την ίδια μέρα με κοινά θέματα.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τρόπος επιλογής υποψηφίων στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α΄193), το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) καθώς επίσης και με την υπ΄αριθμ. Φ1/1923229/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/2.7.2015 Υπουργική Απόφαση για την κατάταξη των πτυχιούχων ισχύουν τα εξής :

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλους σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πασοστά κατασσομένων και την επιλογή των υποψηφίων:

Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσομένων:

Το ποσοστό εισαγωγής των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλους σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίσθηκε σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (ήτοι 20 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021). Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων των Τμημάτων Οδοντιατρικής, ορίσθηκε σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων (ήτοι 5 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021). Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομείναντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεως δεν επιτρέπεται. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Επιλογή υποψηφίων:

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα: Ιατρική Χημεία, Ιατρική Φυσική και Βιολογία Ι & ΙΙ – Γενετική. Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητες τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/02-07-2015.

Ενδεικτικά θέματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ιατρικής ΕΚΠΑ προηγούμενων ετών:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ

1. Περιγράψτε αναλυτικά το μηχανισμό δημιουργίας της τρισωμίας 21.
2. Προσδιορίστε επακριβώς τις διαφορές και εξηγήστε ποιες είναι οι συνέπειες στην κύηση σε κάθε μία από τις παρακάτω περίπτωσεις:
Διχοριονικών διδύμων
Μονοχοριονικών διδύμων
Μονοαμνιοτικών διδύμων

3. Εξηγήστε τη διαδικασία της απόπτωσης
4. Τι είναι ο LCR στις β-σφαιρίνες και πώς ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων τους;
5. Ποια είναι η δομή των φωσφολιπιδίων; Γιατί η δομή των φωσφολιπιδίων επιτρέπει το σχηματισμό διπλοστοιβάδας στην κυτταρική μεμβράνη;
6. Πώς επηρεάζεται ο κυτταρικός κύκλος και η επιβίωση του κυττάρου από τον παράγοντα p53;

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 1. Δώστε τη δομή της βιταμίνης που προέρχεται από τα συνένζυμα NAD/NADP, πότε προκύπτει ανεπάρκεια της και ποιες είναι οι επιπτώσεις ? Πως αναπληρώνεται η έλλειψή της?
 2. Η χυμοθρυψίνη και η θρυψίνη είναι πρωτεάσες σερίνης και αναγνωρίζουν ειδικά κατάλοιπα αμινοξέων σε ειδικές θέσεις. Η χυμοθρυψίνη αναγνωρίζει κατάλοιπα αρωματικών αμινοξέων ενώ η θρυψίνη αναγνωρίζει Lys/Arg. Γι’ αυτό ο θύλακος της χυμοθρυψίνης είναι ευρύς και υδρόφοβος για να δεχθεί τον όγκο των αρωματικών αμινοξέων. Με βάση αυτά εξάγετε ένα συμπέρασμα για το μέγεθος-σχήμα του θύλακα της θρυψίνης και τι αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται. Τι αμινοξέα αναμένετε να υπάρχουν στο ενεργό κέντρο;
 3. Πώς οι κινητικές παράμετροι Κm και Kcat  χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών υποστρωμάτων από το ίδιο ένζυμο;
 4. Πώς η περιεκτικότητα των μεμβρανών σε στερόλες επηρεάζει τα χαρακτηριστικά τους;
 5. Πώς το φαινόμενο Bohr επηρεάζει την πρόσδεση οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη; Πού συνδέονται τα ιόντα υδρογόνου, το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη;
 6. Η ταχύτητα μιας α) στοιχειώδους αντίδρασης και μιας β)αντίδρασης με πολλά βήματα επηρεάζεται από τα προϊόντα της αντίδρασης; Σχολιάστε.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 1. Πώς ορίζεται το φυσικό μέγεθος έκθεση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ποιες οι μονάδες του, και σε ποια είδη ακτινοβολίας αναφέρεται; Πώς συνδέεται η έκθεση ιοντίζουσας ακτινοβολίας με την ενεργειακή ροή πεδίου ακτινοβολίας;
 2. Ποιες είναι οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την ανακατασκευή της εικόνας σε έναν αξονικό τομογράφο; Ποιο είναι το βασικό φυσικό μέγεθος το οποίο μετράται σε έναν αξονικό τομογράφο και πώς συνδέεται με τον αριθμό CT, τιμές του οποίου απεικονίζονται σε μια εικόνα υπολογιστικής τομογραφίας;
 3. Τι είναι το δυναμικό δράσης ενός νευρώνα; Περιγράψτε το μηχανισμό διάδοσης του κατά μήκος του άξονα του νευρώνα. Από ποια χαρακτηριστικά του νευρώνα επηρεάζεται η ταχύτητα διάδοσης του;
 4. Πώς μεταβάλλεται η μέση ενέργεια που απορροφάται ανά αλληλεπίδραση μen/μ όπου μen και μ οι γραμμικοί συντελεστές απορρόφησης και εξασθένισης αντίστοιχα) με την αύξηση της ενέργειας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην περιοχή ενεργειών που ενδιαφέρει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Ιατρικής; (δικαιολογείστε την απάντηση σας).
 5. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αξονικής τομογραφίας και κλασικής ακτινογραφίας;
 6. Ποιες δυνάμεις συμμετέχουν στο ισοζύγιο που καθορίζει το βαθμό της πυρηνικής σταθερότητας; Περιγράψτε ποιοτικά πως μεταβάλλονται συναρτήσει του μαζικού αριθμού (Α) και σχεδιάστε πρόχειρα την ενέργεια σύνδεσης πυρήνα ανά νουκλεόνιο (Β/Α) συναρτήσει του Α.

Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τρόπος επιλογής υποψηφίων στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Πτυχιούχοι Οδοντίατροι πέντε (5) θέσεις (3% επί του αριθμού των εισακτέων)

Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών και Τμημάτων στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις. Ο παρών οδηγός εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος αριθμ. 33/26-5-2020 Στοιχεία επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος: Τηλέφωνα: 2310999125, 2310999227 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@med.auth.gr

Οι αιτούντες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:
– Πτυχιούχοι Οδοντίατροι πέντε (5) θέσεις (3% επί του αριθμού των εισακτέων), για κατάταξη στο 3 ο εξάμηνο σπουδών (αναδρομικά από 01-09-2020).
– Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών: δέκα εννέα (19) θέσεις (12% επί του αριθμού των εισακτέων), για κατάταξη στο 1 ο εξάμηνο σπουδών (αναδρομικά από 01-09-2020).

Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

Μάθημα 1ο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μάθημα 2ο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Μάθημα 2ο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πτυχιούχοι Οδοντίατροι

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

Μάθημα 2ο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μάθημα 2ο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Μάθημα 2ο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Ιατρική Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Πατρών (αποφ. Συνέλευσης 734/15.04.19) ανακοινώνει για τις κατατάξεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών (όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση 734/15.04.19 του Τμήματος) και πτυχιούχων Οδοντιατρικής θα ισχύσουν, κατόπιν εξετάσεων τα εξής ποσοστά:

 Α. Ποσοστό 3% επί του αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής (εξάμηνο κατάταξης Ε’).

Β. Ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων για τους:

α) Πτυχιούχους Πανεπιστημίου (εξάμηνο κατάταξης Β’ για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων ΑΕΙ εκτός από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής όπου κατατάσσονται στο Δ’ εξάμηνο).

β) ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά (εξάμηνο κατάταξης Β’).

γ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (εξάμηνο κατάταξης Β’).

δ) Των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς όπως αυτές έχουν εγκριθεί ως συναφείς από το Δ.Σ. 295/11.05.10 (εξάμηνο κατάταξης Β’), ως ακολούθως: ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η κατάταξη των πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής στο Τμήμα θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα:
(1) Βιολογία Ι,
(2) Βιοχημεία Ι και
(3) Βιοχημεία ΙΙ.
Η κατάταξη των λοιπών κατηγοριών πτυχιούχων της παραγράφου Β, θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα:
(1) Βιολογία Ι,
(2) Βιοχημεία Ι και
(3) Ιατρική Φυσική.

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η αντίστοιχη που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής Πατρών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται μόνο όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη στο Τμήμα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό και η ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε τις Σχολές
 1. Αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν)
 2. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας κ΄ Πρόνοιας
 3. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Α.Ν.) Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
 4. Ανωτέρας Σχολή Επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν.)
 5. Ιατρικών Εργαστηρίων
 6. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.
 7. Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Π.Ι.Κ.Π.Α.
 8. Ανωτέρας Σχολής Φυσιοθεραπείας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 9. Σχολής Μαίων Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
 9. Σχολής Μαίων «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ» Μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ»
 10. Σχολής Μαίων Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Θεσσαλονίκης
 11. Κρατικής Σχολής αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης
 12. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του θεραπευτηρίου Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 2
 13. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
 14. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 15. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
 16. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
 17. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας ε) Διετούς κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΚΑΤΕΕ: α) Ιατρικών Εργαστηρίων β) Ραδιολογίας, Ακτινολογίας και γ) Εποπτών Δημοσίας Υγείας (εξάμηνο κατάταξης Α’).

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙI

IΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ιατρική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Ιατρικής ορίστηκε με την αριθ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 (Β΄1853) Υπουργική Απόφαση, η οποία συμπληρώθηκε με την αριθ. Φ.253.1/99066/Α5/24-07-2020 ( Β’ 3130) Υπουργική Απόφαση και ανέρχεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021 σε 135.

Από το Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Φ1//192329/Β2/ 13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013 ) γίνεται δεκτή η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά , ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων και πτυχιούχων Οδοντιατρικής σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων.

Κατηγορία πτυχιούχωνΕξάμηνο κατάταξης

Οδοντιατρικής

Ε’ εξάμηνο

Φαρμακευτικής – Βιολογίας – Μοριακής Βιολογίας – Βιοχημείας – Βιοτεχνολογία, Κτηνιατρικής – Ανωτάτης Νοσηλευτικής

Γ’ εξάμηνο

Πτυχιούχοι  Α.Ε.Ι (πλην Οδοντιατρικής Φαρμακευτικής –Βιολογίας –Μοριακής Βιολογίας- Βιοχημείας –Βιοτεχνολογία, Κτηνιατρικής -Ανωτάτης Νοσηλευτικής)
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., καθώς και  κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Α’ εξάμηνο

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

IΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Ιατρική Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε την Ύλη εδώ

Από το Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Φ1//192329/Β2/ 13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013 ) γίνεται δεκτή η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων και πτυχιούχων Οδοντιατρικής σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε τις Σχολές
 1. Αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν)
 2. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας κ΄ Πρόνοιας
 3. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Α.Ν.) Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
 4. Ανωτέρας Σχολή Επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν.)
 5. Ιατρικών Εργαστηρίων
 6. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.
 7. Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Π.Ι.Κ.Π.Α.
 8. Ανωτέρας Σχολής Φυσιοθεραπείας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 9. Σχολής Μαίων Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
 9. Σχολής Μαίων «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ» Μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ»
 10. Σχολής Μαίων Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Θεσσαλονίκης
 11. Κρατικής Σχολής αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης
 12. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του θεραπευτηρίου Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 2
 13. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
 14. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 15. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
 16. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
 17. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας ε) Διετούς κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΚΑΤΕΕ: α) Ιατρικών Εργαστηρίων β) Ραδιολογίας, Ακτινολογίας και γ) Εποπτών Δημοσίας Υγείας (εξάμηνο κατάταξης Α’).

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ