Χημικοί δεσμοί, εντροπία και νόμοι της θερμοδυναμικής. Δομή πρωτεϊνών: πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής, τεταρτοταγής. Λειτουργία, μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης των πρωτεϊνών. Ένζυμα: βασικές αρχές και κινητική, στρατηγικές κατάλυσης, ρύθμιση ενζυμικής δραστικότητας. Δομή και λειτουργία αιμοσφαιρίνης, πρωτεΐνες πλάσματος. Υδατάνθρακες, λιπίδια, ενώσεις υψηλής ενέργειας: δομή και ρόλος τους. Δομή και λειτουργία βιολογικών μεμβρανών, διαύλων και αντλιών. Μεταγωγή σήματος. Γλυκόλυση και Γλυκονεογένεση. Κύκλος του κιτρικού οξέος. Οξειδωτική φωσφορυλίωση. Πορεία φωσφορικών πεντοζών. Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός λιπαρών οξέων. Μεταβολισμός αμινοξέων και νουκλεοτιδίων. Βιοσύνθεση των μεμβρανικών λιπιδίων και των στεροειδών ορμονών. Ολοκλήρωση του μεταβολισμού. Δομικά χαρακτηριστικά του DNA, μοριακές τεχνικές ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων και τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Αντιγραφή, μεταλλαξιγένεση και επιδιόρθωση του DNA. Μεταγραφή, σύνθεση RNA και η επεξεργασία του. Σύνθεση πρωτεϊνών. Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης. Βιοχημεία ανοσοποιητικού συστήματος και αισθήσεων. Πρωτεϊνικοί κινητήρες. Ορμόνες.