Συλλογή και Πινακοποίηση του στατιστικού υλικού. Παρουσίαση του στατιστικού υλικού (πίνακες, παραστάσεις). Κατανομές συχνοτήτων, Ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Διαστήματα εμπιστοσύνης, Διαδικασία ελέγχου υποθέσεων. Ορισμοί και κανόνες πιθανοτήτων. Παραμετρικές δοκιμασίες δύο ανεξάρτητων και εξαρτημένων δειγμάτων. Ανάλυση της διακύμανσης. Στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση. Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και μέτρα σχέσης. Μη παραμετρικές δοκιμασίες. Ανάλυση επιβίωσης. Αποδοτικότητα, ευαισθησία και ειδικότητα εργαστηριακών τεχνικών. Οι προγνωστικές αξίες του θετικού και αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής τεχνικής.