Βιοηλεκτρισμός (Το Νευρικό Σύστημα και ο Νευρώνας. Ηλεκτρικά Δυναμικά των Νευρώνων. Ηλεκτρικά Σήματα από τους Μυς, Ηλεκτρικά Σήματα από την Καρδιά, Ηλεκτρικά Σήματα από τον Εγκέφαλο).
 Ατομική και Πυρηνική Φυσική και Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ύλης (Μοντέλο του Bohr και Κυματομηχανική, Διέγερση και Ιονισμός των Ατόμων, Σύσταση του Πυρήνα – Πυρηνικές δυνάμεις – Πυρηνική Σχάση και Πυρηνική Σύντηξη, Μηχανισμοί και Χρονική Συνάρτηση Ραδιενεργού Φθοράς και Εκπομπής, Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματίων και Φωτονίων Υψηλής Ενέργειας με την Ύλη).
 Φυσική της Aκτινοδιαγνωστικής (Συνιστώσες Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος, Συστήματα Προβολικής και Τομογραφικής απεικόνισης, Αναλογικοί και Ψηφιακοί Ανιχνευτές Εικόνας, Ποιότητα Ιατρικής Εικόνας).
 Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής (Κριτήρια Επιλογής Ραδιοϊσοτόπων στη
Διαφορική Διάγνωση, Βασικές Συνιστώσες των Συστημάτων Απεικόνισης,
Στατιστική της Πυρηνικής Ιατρικής).
 Φυσική της Ακτινοθεραπείας (Τηλεθεραπεία και Βραχυθεραπεία,
Προγραμματισμός Ακτινοθεραπείας, Ακτινοθεραπεία με Φορτισμένα Σωματίδια).
 Φυσική της Υπερηχογραφίας (χαρακτηριστικά κύματος, ακουστική εμπέδηση, αλληλεπίδραση υπερήχων με την ύλη, φαινόμενο Dobbler, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, απεικόνιση με υπερήχους, βιολογικές επιδράσεις).
 Φυσική της Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (πυρηνικός μαγνητισμός συντονισμός, χρόνοι μαγνητικής αποκατάστασης, βαθμιδωτά πεδία-απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, βασικές παλμικές ακολουθίες απόκτησης εικόνας και επίδραση ακολουθιών στην ποιότητα εικόνας).
 Ακτινοπροστασία (Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας, Μονάδες και Μέθοδοι Δοσιμετρίας, Ακτινοπροστασία Ασθενούς και Προσωπικού, Νομοθεσία και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας).