Περιεχόμενο:
– Εισαγωγή στη Επιστήμη/Χημεία/Βιολογική Χημεία – Δομή του ατόμου/περιοδικό σύστημα/Χημικοί δεσμοί – Χημική θερμοδυναμική/Χημική ισορροπία/Χημική κινητική – Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης/Στερεά/υγρά/αέρια/κολλοειδή. – Διαλύματα/οξέα και βάσεις/pH/οξειδοαναγωγή/ηλεκτροχημεία. – Ενώσεις του άνθρακα/ταξινόμηση/ονοματολογία/στερεοχημεία. – Υδρογονάνθρακες/αρωματικές ενώσεις/αλκοόλες/θειόλες. – Καρβονυλικές ενώσεις/οξέα/εστέρες/αμίνες/υδατάνθρακες/λιπίδια. Συνιστώμενα για μελέτη: • Γενική χημεία. Darrel D. Ebbing, Steven D. Gammon. • Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας. Robert L. Caret, Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping.