ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α
Περιεχόμενο: Εισαγωγή. Δομή και μελέτη μακρομορίων. Δομή και τοπολογία νουκλεϊκών οξέων. Xρωματίνη και χρωμοσώματα. Δομή γονιδίων. Aντιγραφή του DNA. Μεταγραφή του DNA. Συρραφή και κατεργασία του mRNA. Γενετικός κώδικας. Mεταφραστική λειτουργία. Pύθμιση γονιδιακής έκφρασης. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική. Tεχνικές Κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας. Κυτταρικός πυρήνας. Κυτταρικά οργανίδια. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός. Πλασματική μεμβράνη και μεμβρανική μεταφορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρικές διαιρέσεις. Kυτταρικός κύκλος και απόπτωση. Κυτταροσκελετός και κυτταροκίνηση Συνιστώμενα για μελέτη: • Bασικές Aρχές Kυτταρικής Bιολογίας (Eισαγωγή στη Mοριακή Bιολογία του Kυττάρου). • Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts & Walter (2η έκδοση, 2006), Iατρικές Eκδόσεις Π.X.Πασχαλίδης.

BIOΛOΓIA B
Περιεχόμενο: Η χρωματοσωμική βάση της κληρονομικότητας. Δομή και λειτουργία χρωματοσωμάτων & γονιδίων. Διαδικτυακά εργαλεία: Pubmed/OMIM. Μονογονιδιακή Κληρονόμηση. Εργαλεία Μοριακής Γενετικής . Γενετική ποικιλία, πολυμορφισμός και μεταλλαγή. Μοριακή βάση και θεραπεία γενετικών νοσημάτων. Κλινική Κυτταρογενετική . Το ανθρώπινο γονιδίωμα: Χαρτογράφηση, ανάλυση σύνδεσης, προσδιορισμός αλληλουχίας. Γενετική της ανάπτυξης – Bλαστικά κύτταρα. Προγεννητική διάγνωση – γενετικός έλεγχος. Γενετικά αποτυπώματα και ιατροδικαστική. Πολυπαραγοντική κληρονόμηση, γενετική προδιάθεση σε νόσους. Γενετική του καρκίνου. H Γενετική στην Ιατρική και στην κοινωνία: «Προσωπική Ιατρική» (Personalized Medicine), ηθικά προβλήματα στην Ιατρική Γενετική. Συνιστώμενα για μελέτη: • NMW: Nussbaum, McInnes&Willard, Ιατρική Γενετική. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2011. • WCMW: Watson, Caudy, Myers&Witkowski, Ανασυνδυασμένο DNΑ: Γονίδια και Γονιδιώματα – μια Συνοπτική Παρουσίαση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις