Περιεχόμενο:
– Aλληλεπίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ύλης. – Φυσική των ακτίνων X. Διαγνωστικές εφαρμογές . – Αρχές ψηφιακής απεικόνισης, σύγχρονα ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα ακτινοδιάγνωσης. – Pαδιενέργεια, ραδιονουκλίδια, φυσική της πυρηνικής ιατρικής. – Φυσικές αρχές τομογραφικών τεχνικών. – Φυσική της ακτινοθεραπείας. – Mέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, δοσιμετρία. – Αρχές ραδιοβιολογίας και ακτινοπροστασίας. – Kυματική, ακουστική, φυσική του ήχου. – Yπέρηχοι, εφαρμογές στην ιατρική. – Oπτική, φυσική της όρασης, μικροσκόπια. – Φυσική και τεχνολογία των laser. Ιατρικές εφαρμογές. – Βιοηλεκτρισμός, μέτρηση βιοδυναμικών. – Μαγνητισμός. Αρχές μαγνητικού συντονισμού, εφαρμογές στην ιατρική. – Αρχές εμβιομηχανικής, βιουλικά, ρευστά, φυσική της κυκλοφορίας του αίματος. Συνιστώμενα για μελέτη: • Σημειώσεις “Ιατρική Φυσική”, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μίου Κρήτης. • Ε. Γεωργίου “Ιατρική Φυσική. Διαγνωστικές και Θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών” Επίτομη. • Κ. Ψαράκος “Ιατρική Φυσική” Επίτομη